Skip Navigation LinksSamarbeid

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Palliasjon > Forskningsprosjekter i Norge

Forskningsprosjekter i Norge

Aktuelle forskningsprosjekter: 

OsloMet:  

Forskningsnettverket CHIP, Children in Palliative Care

Forskningsnettverket CHIP er et nasjonalt forskningsnettverk som også har internasjonale samarbeidspartnere. Nettverket har medlemmer som jobber med utdanning og forskning, klinikere som jobber i barnepalliative team og en solid gruppe brukermedvirkere.  

 • Hvordan er det for familier å leve med et barn som har en livstruende - eller alvorlig helsetilstand?

  Dette trenger vi svar på slik at det kan tilrettelegges for gode helse- og omsorgstjenester til barn med behov for palliasjon og deres familier. I studien; Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer, utforsker phd-stipendiat Trine Bruun Kittelsen (OsloMet) hvordan det er for familiemedlemmer å leve et hverdagsliv med et alvorlig sykt barn. Trine har intervjuet syke barn, søsken og foreldre i 12 familier og arbeider nå med å analysere intervjuene. Studien legger spesielt vekt på barnas egne meninger og at barnas stemmer skal høres. Intervjusamtalene med barna tar utgangspunkt i bilder, tegninger, gjenstander eller leker barna selv har valgt å ta med til samtalen. Det er planlagt tre forskningsartikler for studien; en artikkel med søskens erfaringer, en artikkel med det syke barnets erfaringer og en med foreldres erfaringer. Den første artikkelen er planlagt publisert i løpet av våren 2023. 

  Les mer her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnepalliasjon-barnet-sosken-foreldre 

 • CHIP homeTec: Helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn – en evidensbasert tilnærming 

  Forskningsprosjektet CHIP homeTec skal gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i palliasjon, foreldrene deres og helsepersonell.

  Hovedhensikten med CHIP homeTec er å gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i palliasjon, foreldrene deres og helsepersonell. Videre er hensikten å undersøke tidligere teknologi, og de etiske og juridiske rammene for helseteknologi innenfor feltet barnepalliasjon. Resultatet vil være en evidensbasert protokoll for en helseteknologisk løsning i hjemmebasert palliasjon til barn med formål om å redusere sykehusinnleggelser og fremme livskvalitet. Prosjektet har to phd-stipendiater som skal snakke med henholdsvis barn og foreldre, og helsepersonell for å kartlegge hvilke behov de har som kan møtes med helseteknologiske løsninger. Stipendiat Judit Schröder (OsloMet) er godt i gang med en litteraturgjennomgang av hva slags helseteknologiske løsninger som finnes.  Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og OsloMet. 

  https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/chip-hometec-helseteknologi-hjemmebasert-barnepalliasjon

Universitetet i Agder: