Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Psykiatriske bivirkninger hos barn

Psykiatriske bivirkninger hos barn

Psykiatriske bivirkninger meldes hyppigere hos barn enn voksne. Bivirkningene kan ha betydning for både barnets og familiens livskvalitet og etterlevelsen til behandlingen.

Psykiatriske bivirkninger meldes hyppig hos barn i flere land, inkludert Norge. I Danmark utgjorde psykiatriske bivirkninger den 4. vanligste bivirkningsgruppen hos barn i en 10-årsstudie. I Sverige utgjorde psykiatriske bivirkninger 24% av bivirkningsrapportene hos barn, sammenlignet med 12% hos voksne (1). Nettverket har også tidligere omtalt ulike psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger i norske og utenlandske studier og kilder (2-4).

En nederlandsk studie undersøkte forekomst av psykiatriske bivirkninger hos barn (1-18 år), rapportert til myndighetene over en 14-års periode (1). Av tilsammen 5991 rapporter gjaldt 15% (n=918) psykiatriske bivirkninger. I aldersgruppen 1-3 år var de vanligst mistenkte legemidlene relatert til infeksjon eller astma: montelukast, amoksicillin, palivizumab, beklometason, flutikason. Hos barn over 3 år tilkom ADHD-midlene metylfenidat og atomoksetin, og hos ungdom 13-18 år kom i tillegg p-piller og antidepressiva, blant de vanligst mistenkte legemidlene.

De rapporterte psykiatriske bivirkningene, i den nederlandske studien, var i trå med det som er beskrevet i preparatomtaler og litteratur, og ingen nye bivirkningssignaler ble oppdaget. Viktigheten av fortsatt god rapportering ble understreket siden barn utgjør en særlig sårbar pasientgruppe.

 Referanser:

  1. Ekhart C, de Vries T, van Hunsel F. Psychiatric adverse drug reactions in the paediatric population. Arch Dis Child 2020; 105: 749–755.

  2. Jennys bivirkningshjørne (legemidlertilbarn.no)

  3. Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet assosiert med antihistaminer (legemidlertilbarn.no)

  4. Meld fra om adferdsrelaterte bivirkninger – fokus på montelukast (Singulair) (legemidlertilbarn.no)