Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bivirkningsstatus fra et nederlandsk barnesykehus

Bivirkningsstatus fra et nederlandsk barnesykehus

Av 132 bivirkninger hos sykehusinnlagte barn ble under halvparten eksplisitt nevnt av lege i journal og ingen ble rapportert videre til myndighetene.

En bivirkningsstudie inkluderte alle pasienter 0-18 år som brukte legemidler, som ble innlagt i løpet av en måned i 2016 ved et nederlandsk universitetssykehus. Studien omfattet innleggelser på hva de kaller «medium care», inkludert 19 subspesialiteter, men ekskludert intensiv-enhet og høyspesialiserte avdelinger. Forskerne gjennomgikk alle journaler retrospektivt og så etter dokumentasjon på bivirkninger: blant annet type, mistenkte legemidler og alvorlighetsgrad. Man undersøkte også hva som hadde blitt rapportert av bivirkninger til myndighetene.

Totalt ble 301 pasienter inkludert i studien, i alderen 1-11 år. Det ble funnet evidens for totalt 132 bivirkninger hos 26 % av pasientene (n=81). I over halvparten av tilfellene var bivirkningene ikke eksplisitt omtalt i journalen av behandlende lege.

Flest bivirkninger var knyttet til mage-tarm (n=44), fulgt av bivirkninger i form av avvik i ulike tester (n=32) og bivirkninger relatert til nervesystemet (n=12). I følge internasjonale kriterier ble 16 av bivirkningene klassifisert som alvorlige, hvorav halvparten var relatert til cytostatika. Pasientene som hadde multiple bivirkninger var alle kreftpasienter.

Ingen bivirkninger man fant i journalene hadde blitt rapportert til myndighetene. Artikkelen setter fokus på den omfattende underrapporteringen, og forfatterne diskuterer utfordringer med bivirkningsrapporteringen. De trekker særlig frem behov for økt kunnskap om bivirkningssystemet og at rapportering må gjøres mest mulig enkelt.

Nettverket tar med seg erfaringene og tankene i det videre bivirkningsarbeidet i Norge.

Les hele artikkelen her: Dittrich, A.T.M., Draaisma, J.M.T., van Puijenbroek, E.P. et al. Analysis of Reporting Adverse Drug Reactions in Paediatric Patients in a University Hospital in the Netherlands. Pediatr Drugs 2020: 22; 425–432.