Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Viktig om bivirkninger av rituksimab hos barn og unge

Viktig om bivirkninger av rituksimab hos barn og unge

En studie beskriver bivirkninger hos barn og unge under 21 år, ved bruk av minst én dose rituksimab uavhengig av indikasjon. Risikoen for alvorlige infeksjoner er særlig viktig å være oppmerksom på.

Denne retrospektive kohort-studien inkluderer barn og unge under 21 år, og er utført ved et større amerikansk sykehus i perioden oktober 2010 til desember 2017. Det ble inkludert 468 barn og unge som hadde mottatt minst én dose rituksimab for mer enn 25 ulike indikasjoner, og median oppfølgingstid var 21 måneder. For å unngå andre vesentlige årsaker til infeksjon og lave lymfocytter ekskluderte man pasienter som fikk rituksimab for stamcelle- og organtransplantasjon, samtidig behandling med andre legemidler som hemmer lymfocytter og pasienter med primær immunsvikt.

I studien fant man anafylaksi registrert hos 17 (3,6%) pasienter, mens andre infusjonsrelaterte bivirkninger ble registrert hos 72 (44,7%) pasienter. Profylakse ble gitt i forkant av 80% av infusjonene, men endret ikke risikoen for infusjonsrelaterte reaksjoner. 

Infeksjoner forekom hos 224 (47,9%) pasienter, alvorlige infeksjoner hos 84 (17,9%) og fatale infeksjoner hos 3 (0,6%). Infeksjoner var mest vanlig hos onkologiske pasienter, og forfatterne har derfor analysert og beskrevet forekomsten av infeksjoner/alvorlige infeksjoner separat for onkologiske og ikke-onkologiske pasienter. De tre fatale infeksjonstilfellene var alle hos ikke-onkologiske pasienter.

Forlenget suppresjon av B-celler synes å være vanlig hos barn og unge, og det kan være nødvending med en individuell vurdering i forbindelse med vaksinering.

Vi har spurt Ellen Nordal, barnerevmatolog og overlege/forsker ved UNN/UiT, om noen kommentarer til artikkelen. Hun trekker spesielt frem:

  • Infusjonsrelaterte bivirkninger som IKKE er anafylaktiske forekommer hos nesten halvparten av barna, og er særlig hyppig ved første infusjon. Disse kan håndteres slik at infusjon kan fullføres ved enkle tiltak som å ta en pause og/eller senke infusjonsrate, eventuelt gi antihistaminer

  • Oppmerksomhet på infeksjoner er svært viktig: Både foresatte og alt helsepersonell som er i kontakt med disse barna må kjenne til økt risiko for alvorlig infeksjon for å sikre rask oppstart av intravenøs antibiotika og sykehusinnleggelse ved behov.

  • Studien stiller spørsmål ved nytten av profylaktisk IVIG ved lave IgG-nivå, men er ikke designet til å kunne gi svar.

Les hele artikkelen:  Association of Rituximab Use With Adverse Events in Children, Adolescents, and Young Adults