Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hvorfor får barn mindre alvorlig Covid-19-sykdom?

Hvorfor får barn mindre alvorlig Covid-19-sykdom?

Gjennom den pågående Covid-19-pandemien ser det ut til at barn som gruppe blir mindre alvorlig syke av Covid-19. Ved en gjennomgang av ulike hypoteser har forskere funnet noen sammenhenger som kanskje kan forklare dette.

Det er mye spekulasjon omkring hvorfor barn blir mindre alvorlig syke av Covid-19. Barna kan være asymptomatiske, eller ha milde symptomer som lett feber, hoste og endringer i smak- og luktesans. Det er usikkert om færre barn også blir infisert, men tallene per i dag viser at mellom 1-2% av alle tilfeller er barn. 

Forskere ved Faculty of Science and Medicine, University of Fribourg, i Sveits har sett på fysiologiske forskjeller mellom barn og voksne og vurdert hvordan disse forskjellene kan forklare variasjonen i alvorlighetsgraden.  

Selv om det fremdeles ikke er noen sikre svar, antydes det at infeksjon av endotelceller, som fører til vaskulitt og dannelse av mikrotromber, er mer problematisk hos voksne enn barn, spesielt dersom personen også har hypertensjon og diabetes. Det er mindre sannsynlig at barn har slike komorbiditeter. Heller ikke de immunsupprimerte barna eller de med kreft ser ut til å ha noen høyere risiko for Covid-19 sykdom. En annen mulig forklaring er at barn har et sterkere medfødt immunforsvar og adaptivt immunsystem med høyere antall naturlige drapsceller og både B- og T-celler, mens med aldring skjer det en gradvis nedgang i begge immunsystemene. Også andre teorier diskuteres i artikkelen. 

Zimmerman P, Curtis N. Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of SARS-CoV-2 infections. Arch Dis Child 2020 doi:10.1136/archdischild-2020-320338