Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Vanskelig vurdering av nytte-risiko i retningslinjer

Vanskelig vurdering av nytte-risiko i retningslinjer

I 19 retningslinjer for behandling av depresjon hos barn og unge er risiko for suicidal adferd omtalt, men mange retningslinjer ga lite eller ingen informasjon om risiko for andre typer bivirkninger.

En norsk systematisk litteraturgjennomgang (1) har sett på hvor omfattende bivirkninger omtales i retningslinjer for behandling av depresjon hos barn og unge. Blant de totalt 19 internasjonale retningslinjene som ble gjennomgått var informasjonen som ble gitt om bivirkninger av SSRI svært variabel og ofte mangelfull. Leserne risikerer å få et skjevt bilde av nytte-risiko av behandlingen hvis retningslinjer er eneste kilde til nytte-risiko-vurdering.

To norske retningslinjer ble inkludert, sammen med europeiske retningslinjer (på svensk, dansk, engelsk, tysk og fransk), samt andre retningslinjer på engelsk. Alle retningslinjene diskuterte suicidal adferd assosiert med antidepressiva, hvilket kan skyldes stort fokus på dette over tid. De fleste retningslinjer nevnte i tillegg andre psykiske bivirkninger, mens flere ikke nevnte velkjente og vanlige somatiske bivirkninger.

I gjennomsnitt var 5,3 av 20 kjente bivirkningskategorier nevnt i retningslinjene. Forfatterne vurderte at 9 av 19 retningslinjer samlet sett ga en tilstrekkelig og balansert beskrivelse av bivirkninger. Dette inkluderte ikke de norske retningslinjene.

Årsaker til de store variasjonene diskuteres i artikkelen, og blant annet kan mandatet for utarbeidelse av de ulike retningslinjene ha variert. I tillegg kan leselighet og andre faktorer ha påvirket utformingen. Det er ingen etablert standard for hva en retningslinje bør inneholde av bivirkningsinformasjon, men en amerikansk komite anbefaler at nytte-risiko skal fremgå for hver anbefaling i en retningslinje.

Studien tar også for seg bruken av referanser og gradering av anbefalingene.

Artikkel og tilleggsmateriale er tilgjengelig på BMJ Open.

1. Westergren T, Narum S, Klemp M. Adverse effects information in clinical guidelines on pharmacological treatment of depression in children and adolescents: a systematic review. BMJ Open 2020;10:e036412. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036412