Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet assosiert med antihistaminer

Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet assosiert med antihistaminer

Pollensesongen er i gang - alvorlige og ukjente bivirkninger av allergibehandling skal meldes, inkludert psykiske reaksjoner av antihistaminer.

Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet er kun omtalt i preparatomtalen som bivirkninger av noen få av antihistaminene som er i vanlig bruk ved (pollen)allergi. I internasjonale bivirkningsmeldinger er imidlertid disse psykiske bivirkningene rapportert for en hel rekke antihistaminer og også blant barn og unge. Mer kunnskap er ønskelig og slike reaksjoner bes derfor meldt spesielt.

Bakgrunn:
Aggresjon og hallusinasjoner er bivirkninger som er oppført som kjente, men sjeldne bivirkninger av cetirizin (Zyrtec) og selvmordstanker er omtalt med ukjent frekvens. For levocetirizin (Xyzal) omtales aggresjon, hallusinasjoner og selvmordstanker som bivirkninger rapportert med ukjent frekvens og for desloratadin nevnes hallusinasjoner. For de øvrige annengenerasjons antihistaminene er ingen av disse psykiske bivirkningene nevnt (1).

WHO har beskrevet aggresjon som en mistenkt ny bivirkning av desloratadin (Aerius). Dette baseres på 17 bivirkningsmeldinger meldt frem til våren 2015, der aggresjon er mistenk assosiert med desloratadin. Av disse gjaldt 10 barn og da særlig barn under 9 år. I noen av tilfellene gjentok bivirkningen seg ved nytt behandlingsforsøk med desloratadin. Man spekulerer i om aggresjon kan være en gruppeeffekt av alle antihistaminer (2).

Ved et oppdatert søk i WHOs bivirkningsdatabase (mars 2016), har antallet meldinger på aggresjon økt og lignende er også meldt for flesteparten av øvrige antihistaminer. Det er også meldt om suicidalitet og hallusinasjoner assosiert med en rekke antihistaminer brukt av barn og unge (3).

Referanser:
1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyrtec, Xyzal, Clarityn, Aerius, Kestine, Telfast, Rupafin og Zilas.
    http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 31. mars 2016).
2. WHO Pharmaceuticals Newsletter 2015; 6: 25-30. 
    http://www.who.int/medicines/publications/pharmnewsletter6-2015.pdf?ua=1
3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 31. mars 2016).

Tilleggsinformasjon per 19.4.16:
En oppsummering av 228 nederlandske bivirkningsmeldinger av antihistaminer hos barn er nylig publisert. Også her fant man aggresjon rapportert, men ingen tilfeller av hallusinasjoner eller suicidalitet. De vanligste bivirkningene som var rapportert var hudreaksjoner, hodepine og somnolens. Flere av bivirkningene som var rapportert er ikke tidligere nevnt i kliniske studier utført av legemiddelindustrien (4).

Referanse:
4. de Vries TW, van Hunsel F. Adverse drug reactions of systemic antihistamins in children in the Nederlands. Arch Dis Child Published Online 18 April 2016: 
    http://adc.bmj.com/content/early/2016/04/18/archdischild-2015-310315.full  

Les mer om bivirkninger her.