Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Retningslinjer for smertebehandling av barn

Retningslinjer for smertebehandling av barn

Nettverket skal utarbeide felles nasjonale retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn.

OPPDATERING 1.8.17: Smerteretningslinjer for akutte og prosedyrerelaterte smerter er nå lagt ut på høring, med frist 1.8.17. For mer informasjon se her.

Denne saken er oppdatert, se nyhetssak fra oktober 2015: Alternativer til kodein.

I 2013 henvendte Statens Legemiddelverk seg til fagmiljøene og Nettverket etter en anbefaling fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) om å fraråde all bruk av kodein til barn under 12 år. Bakgrunnen for anbefalingen var rapporter om alvorlig respirasjonsdepresjon hos barn behandlet med kodeinholdige preparater etter blant annet tonsillektomi.

Legemiddelverket ba i henvendelsen om et bilde av hvordan kodeinholdige preparater ble brukt til barn og hva det barnemedisinske miljøet anså som aktuelle behandlingsalternativer.  I svaret ble det foreslått andre smertestillende som alternativ til kodein. Hele tilbakemeldingen på henvendelsen kan leses her.
I 2014 ble anbefalingen fra EMA gjort gjeldende i Norge og bruk av kodein er ikke lenger godkjent for bruk hos barn under 12 år og til ungdom under 18 år som har gjennomgått tonsillektomi/adenoidektomi på grunn av søvnapne.  Kodein skal heller ikke brukes av ammende eller hos pasienter som har ultrarask metabolisme av kodein.

Les mer om dette her i nyhetssak fra Nettverket fra mai 2014 i Legemiddelverkets Nytt om legemidler 15/13  og Nytt om legemidler 10/14.

Det har vært etterlyst en nasjonal retningslinje for smertebehandling av barn. Helsedirektoratet og Nettverket ble i 2014 enige om at Nettverket skal ta initiativ til å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje eller veileder for smertebehandling av barn, med god forankring i nettverket og relevante fagmiljøer. Det å utvikle felles nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn kommer helt klart under Nettverkets mål. Helsedirektoratet er observatør i arbeidet. Nettverket skal organisere arbeidet og sikre fremdrift. Dette arbeidet er startet og farmasøyt Ingrid Grønlie er engasjert av Nettverket til å drive denne prosessen.

Norsk Barnelegeforenings Generell veileder har et kapittel om smertebehandling som kan være nyttig i behandling av smerter hos barn. Dette kapittelet er oppdatert med hensyn til kodein.