Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Legemiddelhåndteringsforskriften har vært på høring

Legemiddelhåndteringsforskriften har vært på høring

Nettverket har svart på høringen fra Helsedirektoratet om endringer i Legemiddelhåndteringsforskriften. I høringssvaret er blant annet endringer i 'ordinasjon etter prosedyre' og 'tilberedning' kommentert.

I januar 2014 ble forslag til revidert Legemiddelhåndteringsforskrift (forskrift om  legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp) lagt ut på høring. Høringsdokumentene finnes på Helsedirektoratets nettsider.

I den reviderte forskriftsteksten er  det på nytt åpnet for 'ordinasjon etter prosedyre' der en i akutte nødsituasjoner kan gi legemiddel til pasient uten forutgående ordinasjon. Det ble sendt ut en kort spørreundersøkelse ​blant nettverkets medlemmer hvorvidt dette allerede er gjeldende praksis og om det er behov for en slik åpning. Det viste seg at ved mange barneavdelinger er dette vanlig, men det er et begrenset utvalg legemidler og tilstander som er omfattet av slike 'stående forordninger'. Det er også et ønske om at slik ordniasjon etter prosedyre ikke bare begrenses til akutte nødsituasjoner, men at virksomhetsleder kan avgjøre forutsetninger for ordinasjon gjennom prosedyre.

Det andre store temaet i revidert forskriftstekst er 'tilberedning av legemidler', i høringsdokumentene er det uklarhet i hva som oppfattes og omfattes av begrepene 'enkle tilberedninger' og 'fortynninger'. Nettverket mener at fokus på personalets kompetanse er viktigere enn å skille mellom hvilke oppgaver som kan gjøres av hvem og hvor. Viktige tema for opplæring vil være hygiene, aseptisk arbeidsteknikk, korrekt tilberedning av legemidler og ikke minst: legemiddelregning.

Nettverkets høringssvar er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøet i Helse Bergen, høringssvaret omfatter mer enn det som er omtalt over og kan leses i sin helhet her.