Forskning

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Forskning

Forskning på legemidler til barn

​Samspillet mellom legemidler og en barnekropp i vekst er annerledes enn hos voksne, spesielt blant de minste og mest sårbare barna. Mye av vår forståelse for denne tematikken er likevel basert på studier blant voksne eller på dyremodeller. De fleste barn er friske og mange sykdommer blant barn blir derfor sjeldne. I mange år ble det oppfattet som etisk problematisk å inkludere barn i forskning. Summen av disse forholdene har komplisert klinisk forskning blant barn og bidratt til et kunnskaps-underskudd. Legemiddelbehandling av barn innen viktige områder foregår derfor uten den forskningsbaserte dokumentasjonen som vi ønsker.

 

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord

Internasjonalt har man erkjent dette, og både EU og USA har vedtatt lovendringer som skal bedre dette bildet. Intensjonen er å fremskaffe eller øke det forskningsmessige fundamentet for både ny og etablert legemiddelbehandling av barn. Resultater har begynt å vise seg gjennom et økende antall søknader om å få gjennomføre kliniske utprøvinger.
 
I Norge har en bredt sammensatt arbeidsgruppe utredet behovet og muligheter for et nasjonalt nettverk for pediatrisk legemiddelforskning, utredningen var bestilt av Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen leverte rapporten i juni 2011, rapporten kan leses her.

I 2013 opprettet Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn et sekretariat for et norsk forskningsnettverk for legemidler til barn, NorPedMed. NorPedMed er også en del av et nordisk prosjekt, startet i 2014; NordicPedMed.

Satsning på forskning på legemidler til barn er viktig, og Nettverket har spilt dette inn til Helse- og omsorgsdepartmentet i forbindelse med utarbeidelse av ny Legemiddelmelding. Les innspillet om forskning her.

I juni 2016 søkte NorPedMed om medlemsskap i Enpr-EMA, European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency. Dette er et nettverk av forskningsnettverk, forskere og senter som utfører kliniske utprøvninger i barn. Søknaden kan leses her.

Har du spørsmål om forskning på legemidler til barn og/eller til forskningsnettverket ta kontakt med leder Thomas Halvorsen eller sekretær Margrete Einen.

​Les mer om forskning på legemidler til barn:
Hva er en klinisk utprøving?
Hvorfor er det viktig med kliniske studier hos barn?
Hvorfor forske på norske barn?

 

Aktuelle artikler fra Nettverket om forskning