Skip Navigation LinksInfoskriv_generelt

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Barn og foreldre > Informasjon om legemidler til barn

Informasjon om legemidler til barn

​Nettverket har utarbeidet egne informasjonsskriv om legemidler til barn, og samlet andre informasjonsskriv fra andre kilder. Legemidler kan bli brukt på ulik måte hos ulike pasienter. Skrivene er veiledende og det er viktig at du kontakter lege eller apotek ved usikkerhet om barnets legemiddelbruk.

Informasjon om legemidler til barn er ikke alltid like lett tilgjengelig. For eksempel har ikke legemidler som fremstilles på apotek egen preparatomtale eller pakningsvedlegg. Legemidler kan i noen tilfeller være kjøpt fra andre land enn Norge og dermed ikke ha norsk pakningsvedlegg.

Informasjonsskrivene
Hensikten med disse informasjonsskrivene er å gi foreldre og helsepersonell lett tilgjengelig, forståelig og tilpasset informasjon om utvalgte legemidler som er mye brukt til barn.
Det er utarbeidet noen skriv som gir praktiske, generelle råd om å gi barn medisiner. I tillegg er det utarbeidet mer detaljert informasjon om spesifikke legemidler som forskrives til barn. De beskriver blant annet hvordan medisinene virker, hvordan de skal gis og mulige bivirkninger barnet kan få. Skrivene gir også informasjon om hva man skal gjøre hvis man har glemt en dose, eller tatt for mye av medisinen.

Bivirkninger
Bruk av de fleste legemidler innebærer en viss risiko for bivirkninger. På den annen side vil det å ikke få behandling også være forbundet med risiko. 

I samarbeid med pasienten og pårørende vil legen måtte avveie disse to hensynene mot hverandre før behandlingen starter. Informasjonsskrivene nedenfor har fokusert på hva vi mener er viktige bivirkninger man bør kjenne til. Mer generell informasjon om bivirkninger finnes i skrivet "Generelle råd når barn skal ta medisiner". Hvis du er usikker om noe rundt barnets behandling er det viktig at du diskuterer dette med legen.

Generell informasjon om legemiddelbruk

 

Skrivene om de enkelte legemidlene finner du her.

Utarbeidelse av skrivene
Utarbeidelsen av informasjonsskrivene er et samarbeid mellom Nettverket og fagmiljøer innenfor de aktuelle terapiområdene. Hvem som er samarbeidspartnere finner du på hvert enkelt skriv. Det er også lenket til skriv fra andre aktuelle kilder. Også på disse skrivene er kilden angitt. Tilbakemeldinger på innholdet kan rettes til redaksjonskomiteen i Nettverket på legemidlertilbarn@helse-bergen.no.
Skrivene revideres ved behov og minst hvert 3. år.