Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
FAQ Spørsmål
FAQ Svar
  
Hvordan kan man gi barn bitre medisin?

​Man kan ise ned tungen først.

Legemiddelhåndtering
Hvilke bivirkninger skal meldes?

Meldeplikten gjelder ved mistanke om fatale og alvorlige bivirkninger, bivirkninger som gitt varige alvorlige følger samt nye og uventede bivirkninger. Prioriter de alvorligste hendelsene og de nye og de uventede. 

Bivirkninger
Hva er alvorlig? Hva er uventet? Hva er nytt?

Med alvorlige menes fatale bivirkninger, hendelser som medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold og bivirkninger som gitt varige alvorlige følger (varighet utover det du ville forvente ved en slik reaksjon, og pasienten må ikke følges gjennom mange år før du melder).

Nye bivirkninger er bivirkninger som ikke er oppførte i preparatomtale, Felleskatalogen, KOBLE eller BNF for children.

Uventede bivirkninger er bivirkninger som kommer ved uventet lav dose eller kort behandlingstid, bivirkninger av uventet alvorlighetsgrad eller varighet.

Meld heller en gang for mye enn en gang for lite, hvis du er usikker på hvor alvorlig, ny eller uventet bivirkningen anses å være.

Bivirkninger
Hva hvis jeg er usikker på om reaksjonen egentlig er en bivirkning?

Bivirkninger meldes på mistanke, det er det meldesystemet er laget for. For å oppdage mulige nye bivirkninger må noen være først ut med å mistenke en assosiasjon mellom et legemiddel og en reaksjon der ingen andre åpenbare forklaringer er funnet. Usikkerheten er en del av all oppfølging av bivirkningsmeldinger. Hvis din oppfølging av pasienten viser at reaksjonen skyldes noe annet, så kan dette formidles til RELIS/FHI som da oppdaterer meldingen med den nye informasjonen.

Bivirkninger
Overdoseringer og feilmedisinering skal vel ikke meldes?

​Jo, dette skal også meldes hvis det har ført til bivirkninger hos barnet. Det kan være mye kunnskap om sikkerhet og bivirkninger fra hendelser der barn har fått bivirkninger ved andre doser eller administrasjonsmåter enn det som inngår i kliniske studier av legemidlet.

Bivirkninger
Hvorfor melde bivirkninger?

Små studier av kort varighet og få deltakere gir oss dessverre begrenset kunnskap om bivirkninger hos barn. Bivirkningsmeldinger kan bidra til at vi kontinuerlig lærer mer. Bivirkningsmeldingene kan være hypotesedannende og gi grunnlag for målrettede studier. Bivirkningsmeldinger kan påvise sjeldne bivirkninger som ellers ville kreve urealistisk store studier for å oppdages. Du bør melde fordi:

• Barn er annerledes: Bivirkningsforløp kan være annerledes hos barn enn hos voksne. Spesielt gjelder det de første leveårene.

• Barn vokser: Legemidler kan påvirke fysisk, psykisk og sosial utvikling hos barn som vi ikke ser hos eller kan lære av voksne.

• Hjelpestoffer kan være farlige: Hjelpestoffer kan påvirke barn ved lavere doser og annerledes enn hos voksne.

Bivirkninger
Hvor finner jeg meldeskjema?

Elektronisk meldeskjema finner du på www.melde.no. Melde.no er en felles meldesentral for uønskede hendelser i helsetjenesten. Velg "Meld bivirkning av legemidler" på forsiden til melde.no. Skjemaet krever innlogging med elektronisk ID. 

Bruk fortrinnsvis elektronisk meldeskjema, men det er fortsatt mulig å sende bivirkningsmeldinger på papirskjema. Meldeskjemaer finnes også i flere journalsystem som blant annet DIPS. Vedlegg med relevant informasjon i form av f.eks. journalnotater og epikriser kan sendes med, enten du velger elektronisk melding eller papirmelding.

Lenke til Legemiddelverkets sider om bivirkninger: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Bivirkninger
Må jeg ha pasientens samtykke?
Nei – bivirkningsregisteret har status som helseregister og det er ikke krav til samtykke fra pasient eller pårørende. På legemiddelverket sine sider finner du informasjon om hvordan de behandler opplysningene og om pasientens rettigheter. https://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/personvernerklering#reservasjonsrett-
Bivirkninger
Hvem kan se bivirkningsmeldingene?

Dedikert helsepersonell legger inn informasjonen i meldingen i den norske bivirkningsdatabasen. Deretter er kun avidentifiserte opplysninger tilgjengelige og hvem som kan se hva, og hvordan data kan brukes, følger gitte kriterier.

Helsepersonell kan få tilgang til utvalgt informasjon på forespørsel til RELIS eller Legemiddelverket, inkludert materiale til forskning. Det er ikke tilgang for pasienter eller helsepersonell å søke i norske bivirkningsmeldinger. Bivirkningsrapporter og oppsummeringer presenteres under Bivirkninger på nettverkets sider.

Melding av bivirkninger har ingen kobling til avvikssystem eller juridisk oppfølging ved ev feil eller avvik.

Lenke til bivirkningsårsrapporten: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkninger

Bivirkninger
Hvilke legemiddel er det laget blandekort for?
Den enkelteste måten er å gå inn via boksen "Blandekortene", her får du opp en liste med søkefunksjon. Her kan du søke på substansnavn, preparatnavn og ATC-kode.
Blandekort
Hvem kan bruke blandekortene?
Blandekortene er ment til bruk hos barn, men kan brukes til voksne også. Før blandekortene tas i bruk forutsettes det kjennskap til oppbygging, utforming og utvelgelse av opplysninger. Dette er beskrevet i detalj i forordet.
Blandekort
Tabletter

Be lege vurdere om dosen kan rundes av slik at dosen er forenlig med ¼, ½, ¾ eller en hel tablett. Dette må vurderes ut fra anbefalt doseringsspenn for det spesifikke legemidlet. For de fleste legemidler er en 10 % avrunding akseptabel (jfr. farmakopéens grense). 

Rådfør deg med farmasøyt og/ eller produsent ved:

 • Deling av tablett uten delestrek/kors.
 • Deling av tablett som har ujevn form.
 • Vurdering om deldose kan tas ut av en dispergert tablett i væske.

Deling av tablett:

 • Bruk en delmengde av en tablett (¼, ½, eller ¾) ved å dele den med en tablettdeler.         
  Dette fremfor å dispergere hele tabletten i væske og ta ut deldose.
 • Tablett med delestrek/kors skal deles langs delestreken. Tablett skal legges i tablettdeler slik at delestreken/korset er synlig. Del ikke tablett i mindre deler enn ¼. Vurder visuelt at delingen har gitt ønsket delmengde. Kast deler som ikke er nøyaktige.
 • Eventuell oppbevaring av delt tablett bør gjøres i henhold til lokale prosedyrer. 
  Rengjør tablettdeler i henhold til produsentens anvisning /lokale retningslinjer.

Delmengde av oppslemmet tablett:

En tablett skal kun slemmes opp i vann og tas deldose av når det er kjennskap til tablettens løselighet, og om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering.  Rådfør deg med farmasøyt. 

 • For å minske tap av dose ved overføringer mellom utstyr: legg hel/del av tablett i peroral sprøyte, trekk opp vann, og la tabletten slemmes opp. Rist sprøyten, og gi til pasient.

Knusing av tablett:

 • Når en tablett, eller deler av en tablett knuses, tilsett vann til samme beholderen som ble brukt for knusing. Dette reduserer tap av virkestoff grunnet overføring av pulver fra en beholder til en annen.

Les mer om manipulering av tabletter her.

MAMBA
Kapsler

Dersom en kapsel ikke inneholder tellbare granulat, skal den ikke åpnes og tas delmengde av uten å ha rådført seg deg med farmasøyt.

Kapsler med fast innhold:

 • Innholdet i en kapsel skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjennskap til om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Videre må slik manipulering også være forenlig med eventuelle farmasøytiske spesialformuleringer en kapsel kan ha; eks. depot eller enterodrasjering.

Kapsler med flytende innhold

 • Unngå å ta ut innhold fra væskefylte kapsler så langt det er mulig.

For kapsler med flytende innhold hvor totalvolum av innhold er kjent, trekkes utregnet volum (forskrevet delmengde) opp i en peroral sprøyte. Dette gjøres ved bruk av iv kanyle koplet til adapter for peroral sprøyte, slik at det ikke er tvil om at innholdet i sprøyten skal gis peroralt*. Kanylen skal fjernes og kastes før administrering av dosen.

 • Rester av innhold i kapselen kastes i henhold til lokale prosedyrer.

* Bruk av adapter mellom iv og po kopling er tilpasning til norske forhold, ikke beskrevet i MODRIC.

Les mer om manipulering av kapsler her.

 

MAMBA
Miksturer

Sørg for at legen har rundet av forskrevet dose til et hensiktsmessig volum som lar seg trekke opp.

 • Volumer mindre enn 5 ml må måles opp med peroral sprøyte.
 • Ved doser på mindre enn 0,1 ml, må fortynning foretas for å kunne trekke opp nøyaktig dose. Rådfør deg med farmasøyt.
  • Ved fortynning utføres dette rett før administrasjon. Rester skal kastes.
  • Fortynningsvæsken må være forlikelig med innholdsstoffene i miksturen.

Les mer om manipulering av miksturer her.

MAMBA
Injeksjoner

NB! Fortynning og/eller rekonstituering i henhold til produsentens anvisning anses ikke som manipulering.

Fortynning medfører en økt risiko for uønskede hendelser, grunnet behovet for ytterligere utregninger og oppmålinger. Det er derfor viktig med lokale retningslinjer/støtteverktøy.

Enkelte fortynninger bør utføres på apoteket. Rådfør deg med farmasøyt.

 • Sjekk anbefalinger i lokale retningslinjer før du manipulerer et injeksjonspreparat. Injeksjonen må være forlikelig med fortynningsmidlet.
 • Oppmåling av volum under 0,1 ml bør unngås (med unntak av insulin som trekkes opp i egnet insulinsprøyte). Ved behov for volum som er mindre enn 0,1 ml må den forskrevne dosen måles opp etter fortynning. Rådfør deg med farmasøyt før hensiktsmessig fortynning foretas.
  • Trekk opp fortynningsvæsken i en sprøyte.                                                                                
  • Trekk opp legemidlet (injeksjonsvæsken) i en annen sprøyte.                                                               
  • Overfør legemidlet (injeksjonsvæsken) til sprøyten med fortynningsvæsken.                                                                                                                        
  • Væskene blandes før den forskrevne dosen trekkes ut i en tredje sprøyte.*

*Volumet av injeksjonsvæsken i «dødvolumet» i sprøyten kan bidra til overdosering i de tilfeller det er snakk om små volum og væske med høy styrke. Viktigheten av å trekke opp virkestoffet i en sprøyte for så å overføre det til sprøyten med fortynningsvæsken, er derfor essensielt, ettersom «dødvolumet» da blir igjen i sprøyten virkestoffet ble trukket opp i.

**Praksis på sykehus i Norge er også å fortynne ved å tilsette legemidlet til 10 eller 20 ml hetteglass med NaCl 9 mg/ml, blande, for så trekke ut forskreven dose. Dette er ikke nevnt i MODRIC.

Les mer om manipulering av injeksjonsvæsker her.

MAMBA
Stikkpiller
 • Rådfør deg med farmasøyt for å forhøre deg om virkestoffet i den aktuelle stikkpillen er jevnt fordelt.
 • Ved behov for å dele stikkpillen skal den deles på langs med skalpell.
 • Vurder visuelt at stikkpillen er delt i to like store deler.    
 • Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les mer om manipulering av stikkpiller her.

MAMBA
Dosepulver

​Dosepulver er fra produsentens side kun laget for å gi hele mengden.

Innholdet i et dosepulver skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjent at løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Rådfør deg med farmasøyt.

I de tilfeller der løseligheten ikke er forenlig med oppslemming og uttak av delmengde, vil det gi bedre nøyaktighet å veie/måle opp forskrevet delmengde av pulveret for så å slemme opp delmengden.

Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les  mer om manipulering av dosepulver her.

MAMBA
Inhalasjonsvæsker

​Benytt per oral sprøyte til opptrekk av inhalasjonsvæske og overfør den til inhalasjonskammeret.

NB! Dersom man trenger en kanyle for å kunne trekke opp inhalasjonsvæsken fra emballasjen, benytt adapter på peroral sprøyte for å få dette til.

Ved mangel på adapter, bruk iv-sprøyte og kanyle. Kast kanylen etter opptrekk og sørg for at legemidlet blir overført til inhalasjonskammeret rett etter opptrekket for å forhindre at legemidlet blir gitt intravenøst.

Bland væskene i inhalasjonskammeret med egnet redskap, fortrinnsvis ett som er sterilt.

Les mer om manipulering av inhalasjonsvæsker her.

MAMBA
Navn

​Det er angitt i navnet hvilken type mikstur det er.

Mikstur
Virkestoff

​Angitt i henhold til substansregisteret i felleskatalogen.

Mikstur
Formulering

​Formulering som er angitt i preparatomtalen.
Suspensjoner skal omrystes, slik at virkestoffet fordeler seg jevnt i blandingen. Men dette er ikke nevnt spesifikt per preparat.

Mikstur
Smak

​Angitt her «Ingen» eller den smaken som er oppgitt i preparatomtalen.

Mikstur
Oppbevaringsbetingelser

​Romtemperatur eller kjøleskap.
Her er det også angitt dersom en mikstur for eksempel ikke skal oppbevares i kjøleskap.
NB! Der miksturen kan oppbevare både i RT og KJ sjekk alltid holdbarheten for aktuell oppbevaringsbetingelse.

Mikstur
Holdbarhet etter anbrudd

01.01.21 ble NLS oppdatert og nye standarder gjelder for «Veiledende brukstider/holdbarhet for legemidler uten krav om sterilitet». De nye standardene begrenser holdbarheten etter anbrudd og vil være begrensende dersom SPC angir en lengre holdbarhet.

I monografiene er informasjon om «Holdbarhet etter anbrudd» hentet fra godkjent SPC. Hver enkelt barneavdeling må forholde seg til NLS og lokale retningslinjer for angivelse av holdbarhet. Produsenten kan formidle andre opplysninger om holdbarhet etter anbrudd enn det som er opplyst i SPC, men i monografiene er det informasjonen fra SPC som er gjengitt.

Nettverket angir «Til utløpsdato» dersom ikke preparatomtale (SPC) angir begrenset holdbarhet etter anbrudd. For apotekproduserte miksturer som har under 6 måneders holdbarhet er det angitt «Se Andre kommentarer om holdbarhet».
Tabletter som løses opp / slemmes opp skal brukes "umiddelbart" etter utblanding. Eventuelle rester kastes.

Mikstur
Andre kommentarer om holdbarhet

​Dersom kortere holdbarhet enn 6 måneder for apotekproduserte miksturer er det angitt X måneder fra produksjonsdato.

Mikstur
Volum

​Slik som pakningen angir det, enten med antall ml i en flaske/beholder eller antall tabletter i en beholder.

Mikstur
Markedsførinsgsstatus

​Angitt som registrert, uregistrert, apotekprodusert, også SA miksturer blir angitt som apotekprodusert

Mikstur
Er miksturen godkjent for barn?

​Angir "Ja, dosering angitt ned til X år i SPC/BNF-C/annen kilde. / Nei". "Ja, dosering angitt for barn i mg/kg uten nedre aldersgrense i SPC".
Alle apotekproduserte miksturer er angitt "Nei" for godkjent til barn.  Det anbefales at man sjekker preparatomtale, BNF-C eller FASS. For eksempel kan det stå under "unlicensed use" i BNF-C at "not licensed for use in children". Da vil det stå "nei" i dette feltet.

Mikstur
Innholdsstoffer

​Vi angir innholdsstoffer på den enkleste formen. For eksempel er parabener navngitt på flere måter: metylparaben = metylhydroxybenzoat = metylparahydroxybenzoat. I miksturlisten har vi uavhengig av hvordan parabener er angitt i produktomtalen angitt den enkleste navnformen, for eksempel metylparaben. E-stoff nummer er ikke tatt med.
Se også oversikt over de ulike tilsetningsstoffene.    

Mikstur
Utfyllende kommentarer

​Her finnes informasjon som for eksempel "1 ml= x dråper. Dråper kan avvike i størrelse avhengig av måleredskap, det anbefales derfor å regne om dosen til ml og trekke den opp i peroral sprøyte." Og «NB! Inneholder sukker”.

Mikstur
1 - 30Neste